📦 Dostawa już od 8,99 zł
📦 Dostawa już od 8,99 zł
Promocje
Menu
Produkty
Szukaj

Regulamin konkursu HEBE

REGULAMIN KONKURSU

„Targi Naturalne z VIANEK i Biolaven”-

§1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Targi Naturalne z VIANEK i BIOLAVEN”, zwanego dalej „Konkursem” jest SYLVECO Piela Radosław, z siedzibą w Stobierna 1076, 36-002 Jasionka, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 5170031261, tel. 17 771 38 30, e-mail biuro@sylveco.pl
 2. Organizator jest jednocześnie Fundatorem nagród.

§2 Czas trwania, terytorium, sposób prowadzenia Konkursu

 1. Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 15.09.2017 r. do dnia 15.10.2017 r. do godz. 23:59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§3 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin (tj. małżonkowie, wstępni, zstępnymi,  rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

§4 Zasady Konkursu

 1. Do Konkursu może przystąpić Uczestnik, który:
  a) w czasie trwania Konkursu kupi w jednej z drogerii sieci HEBE, produkt (produkty) firmy SYLVECO marki VIANEK i/lub BIOLAVEN za cenę nie niższą niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto na podstawie paragonu,
  b) zgłosi się jako Uczestnik Konkursu poprzez rejestrację na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://sylveco.pl/konkurs-hebe/, wraz z podaniem numeru paragonu, daty paragonu, kwoty paragonu,
  c) wykona zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://sylveco.pl/konkurs-hebe/ odpowiedzi na zadane pytania konkursowe o tematyce związanej z kosmetykami marki VIANEK,
 2. Odpowiedź na zadane pytania konkursowe powinna być udzielona w języku polskim, być poprawna pod względem gramatycznym oraz stylistycznym, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, godzić w czyjekolwiek dobra osobiste, obrażających uczucia religijne czy też dobre obyczaje, prawa innych osób w tym prawa autorskie, a także odbiegać tematyką od pytania konkursowego.
 3. Uczestnik może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia.

§5 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  a) nagroda główna – jeden voucher “WEEKEND W SPA”, o wartości do 2.000 zł na pobyt w wybranym przez Organizatora hotelu lub ośrodku SPA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  b) nagrody dodatkowe – kosmetyczki w łącznej ilości 200 szt o wartości 100 zł każda.
 2. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń.
 3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Płatnikiem podatku jest SYLVECO Piela Radosław. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego.

§6 Zasady przyznawania i wydawania nagród

 1. Oceny odpowiedzi na zadane pytania konkursowe dokonuje Organizator.
 2. Organizator przyzna nagrodę główną dla Uczestnika z  najwyższą kwotą jednorazowego zakupu produktów VIANEK i/lub BIOLAVEN potwierdzoną paragonem, oraz przyzna nagrody dodatkowe dla 200 Uczestników konkursu.
 3. Wyniki konkursu (lista osób nagrodzonych) zostaną ogłoszone do dnia 15 listopada 2017 r., na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.sylveco.pl oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Wydanie nagród laureatom Konkursu nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy laureatem a Organizatorem, najpóźniej do dnia 30.11.2017.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 §7 Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku z konkursem jest SYLVECO Piela Radosław, z siedzibą w Stobierna 1076, 36-002 Jasionka, NIP: 517-003-12-61. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Konkursu. Dane są przekazywane przez Uczestników konkursu dobrowolnie.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.
 3. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem.
 4. Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników przewoźnikom w zakresie podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w celu dostarczenia nagród.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora www.sylveco.pl oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

 

Scroll to Top