Promocje
Menu
Produkty
Szukaj

Regulamin

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – SYLVECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950633, z siedzibą w 36-004 Łąka k/Rzeszowa, Łąka 260F. NIP: 5170422903, REGON: 521121157.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sylveco.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sylveco.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep www.sylveco.pl oraz e-mailowo na adres sklep@sylveco.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia z wysyłką na terenie Polski płatnego on-line lub przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia z wysyłką na terenie Polski płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie,
c. w przypadku złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczną płatnego on-line – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17).
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
Telefon – (17) 771 38 30
E-mail – sklep@sylveco.pl
Fax – (17) 771 38 35
Adres korespondencyjny – SYLVECO sp. z o.o. Łąka 260F, 36-004 Łąka.
7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
9. Oferta sklepu jest adresowana do osób zamieszkujących kraje: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz InPost.
2. Opłata za wysyłkę na terenie Polski wynosi (bez względu na wagę przesyłki):
Kurier: 9,90 zł
ORLEN Paczka: 8,99 zł
Paczkomaty InPost: 16,99 zł
Darmowa wysyłka obowiązuje od kwoty zamówienia powyżej 150 zł i obejmuję Kuriera oraz ORLEN Paczkę.
3. Opłata za wysyłkę zagraniczną uzależniona jest od wagi paczki i jest naliczana automatycznie na podstawie ilości zamówionych produktów.
4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
5. Czas oczekiwania na przesyłkę na terenie Polski wynosi do trzech dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.
6. Na czas oczekiwania przesyłki zagranicznej składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia), tj. do dwóch dni roboczych + przewidywany czas dostawy (od trzech do pięciu dni roboczych).
7. Klient wybierając opcję dostawy do paczkomatu InPost ponosi odpowiedzialność za ewentualne ryzyko związane z narażeniem kosmetyków na skrajne temperatury.

V. Formy płatności
1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: za pobraniem – przy odbiorze przesyłki – tylko w przypadku zamówień na terenie Polski przelewem na rachunek bankowy BS Lubenia II O/Rzeszów nr konta: 87916100010004341420000010, kod SWIFT: POLUPLPR – tylko w przypadku zamówień na terenie Polski on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl (również możliwość płatności kartą kredytową) – w przypadku zamówień na terenie Polski i zagranicznych
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi
Sklepu.

VI. Brak zgodności Towaru z umową oraz Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z umową.
2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również Kompatybilność, Interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również Funkcjonalność i Kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej , jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 powyżej , oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
11. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej.
b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 8-9
c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7 – 9.

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
obniżeniu ceny.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 7 – 17.
19. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową, można przesłać na adres wskazany w części III ust. 6 regulaminu.
20. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
21. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się uczynić zadość swoim obowiązkom w tym zakresie w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
22. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie.
23. Postanowienia niniejszej części VI stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. druk pisma reklamacyjnego: FORMULARZ REKLAMACJI

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: SYLVECO Łąka 260F, 36-004 Łąka, Polska.
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy SYLVECO Łąka 260F, 36-004 Łąka, Polska.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. druk pisma odstąpienia od umowy: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) – dalej „RODO”. Ilekroć, w niniejszym Regulaminie, jest mowa o przetwarzaniu danych osobowych, należy pod tym rozumieć przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
2. Podanie danych osobowych, przez Klienta korzystającego ze Sklepu, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, w tym dokonywania zakupów, rejestracji kont, złożenia zamówień na produkty i newsletter.
3. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu jest „SYLVECO sp. z o.o., z siedzibą: Łąka 260F, 36-004 Łąka, e-mail: biuro@sylveco.pl, tel. 17 771 38 30.
4. Z powołanym przez SYLVECO inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@sylveco.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora wskazany w ust. 2.
5. Klient podaje swoje dane osobowe. Podając dane osobowe innej osoby fizycznej Klient jest obowiązany do uprzedniego zapewnienia prawnych wymogów przetwarzania danych osobowych określonych, w szczególności, przepisami RODO.
6. W przypadku, jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, Jego dane osobowe Sklep będzie przetwarzał w celu przesyłania Klientowi newsletter-a, zawierającego informacje o świadczonych przez Sklep usługach, produktach i promocjach. Newsletter będzie wysyłany Klientowi na wskazany przez Niego adres e-mail lub numer telefonu. Klient może w każdym momencie zrezygnować z newsletter-a, informując o tym Biuro Obsługi Klienta Sklepu.
7. W przypadku, jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, będzie otrzymywał w celach marketingowych informacje handlowe dotyczące oferowanych produktów, składanych zamówień oraz aktualnych promocjach. W przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, w postaci przesyłanych wiadomości sms/mms z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną, mogą brać udział podmioty trzecie wspierające działalność SYLVECO sp. z o.o. z siedzibą w Łące, w szczególności podmioty technicznie pomagające sprawnie prowadzić serwis internetowy, np. dostawcy usług hostingu lub usług telekomunikacyjnych i informatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w serwisie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
8. Szczegółowe informacje dotyczące celu, zakresu, a także sposobów przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta, jak również prawa Klienta przysługujące Mu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep, dostępne są w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem https://sylveco.pl/polityka-prywatnosci/.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą SYLVECO. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://sylveco.pl/regulamin.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Polityka prywatności

1. Serwis www.sylveco.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu, firma SYLVECO sp. z o.o. z siedzibą w 36-004 Łąka k/Rzeszowa, Łąka 260F, wpisana do KRS, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Scroll to Top